HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, levering- en plaatsingsvoorwaarden Aluminiumwerken Cleirbaut:

1. Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en verdelingsvoorwaarden

De offertes van, bestellingen aan en leveringen door ALUMINIUMWERKEN CLEIRBAUT BVBA (hierna “de Verkoper” genoemd) ten opzichte van kopers worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.

Elke verwijzing van de koper naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd. Andere voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover de verkoper deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zou(den) zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere bepalingen. De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben, worden dan vervangen door andere die op commercieel vlak dezelfde uitwerking heeft/hebben.

2. Offerte, overeenkomst, prijzen en verkoopsvoorwaarden

De overeenkomst met de verkoper komt slechts tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk heeft bevestigd of (indien de koper een consument is) partijen een schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten.

De prijzen van de verkoper vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn, behoudens andere vermelding, ex works (af fabriek), in EURO (€) en exclusief BTW.

3. Leverings- en serviceperiode

Data en periodes opgegeven door de verkoper zijn slechts indicatief.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van eventuele vergunningen of administratieve formaliteiten die voor de levering en/of plaatsing noodzakelijk zijn. Eventuele schades of boetes vallen integraal ten laste van de koper. De verkoper kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen en service die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz..

Indien de vertraging in de leverings- of servicetermijn te wijten is aan de verkoper, kan de koper de overeenkomst enkel ontbinden in overeenstemming met het toepasselijk recht. De koper zal de verkoper voorafgaandelijk in gebreke stellen, middels aangetekend schrijven. De koper kan evenwel geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

De verkoper mag gedeeltelijke leveringen verrichten en de klant is gehouden deze gedeeltelijke leveringen in ontvangst te nemen en te betalen.

De verkoper is gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan haar producten, voorzover deze redelijk zijn. De verkoper is niet verplicht om wijzigingen aan te brengen aan producten die reeds aan de koper werden geleverd.

Leveringen worden geacht plaats te vinden op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

4. Overdracht van risico

Het risico gaat over op de koper van zodra de zending wordt overhandigd aan de (eerste) persoon die het transport verricht of van zodra de zending is vertrokken uit de opslagplaats van de verkoper om te worden verzonden aan de koper. De goederen worden getransporteerd op risico van de koper. Dit artikel is ook van toepassing indien de verkoper de transportkosten draagt. Van zodra de verkoper een (gedeelte van) een werk heeft uitgevoerd, of (een gedeelte van) het materiaal heeft geleverd, is de klant verantwoordelijk voor alle schade die aan de geplaatste / geleverde materialen, onderdelen of toestellen wordt aangebracht, tenzij de klant kan aantonen dat de schade reeds bestond op het ogenblik van de plaatsing / levering door de verkoper én de klant dit binnen de 24 uur na plaatsing / levering schriftelijk heeft meegedeeld. De bewaking van de werf of van de plaats waar de goederen worden geleverd, is integraal ten laste van de klant.

5. Garantie en garantieverplichting

De garantieperiode voor alle gebreken bedraagt 10 jaar, onverminderd dwingende rechtsbepalingen of bepalingen van openbare orde. De garantieperiode neemt een aanvang op de datum van levering aan de koper. Eén jaar na de levering vervallen alle vorderingen die de koper heeft op de verkoper, met uitzondering van de vorderingen gebaseerd op dwingende rechtsregels.

Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de zeven (7) werkdagen na de levering per aangetekende brief aan de verkoper te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de koper de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na ontdekking ervan te worden gemeld en de koper verbindt er zich toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval.

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt de verkoper zich er toe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe of de gebrekkige goederen te herstellen. De koper kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze hierboven vermeld. Worden derhalve uitgesloten : prijsvermindering en schadevergoeding (van welke aard ook en zowel voor directe als indirecte schade).

6. Terugzendingen van goederen en annuleringen

Terugzendingen van goederen zijn enkel toegestaan mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de verkoper.

De koper die zijn bestelling annuleert of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is – behoudens ingeval van overmacht – 14 dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs van de bestelling of levering, onverminderd hogere schadevergoeding (b.v. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten of voor op maat gemaakte materialen, onderdelen of goederen : deze kosten dienen 100% door de klant te worden betaald). Indien de koper een consument is, heeft deze recht op dezelfde vergoeding indien de verkoper, 14 dagen na aangetekende aanmaning, in gebreke blijft te leveren of indien de overeenkomst ontbonden wordt lastens de verkoper.

7. Aansprakelijkheid

Behoudens andersluidend beding en onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor :

 • toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht of weersomstandigheden;
 • schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud; de koper erkent uitdrukkelijk dat de geleverde goederen onderhevig kunnen zijn aan weersomstandigheden, enz. De koper erkent dat regelmatig onderhoud vereist is om de goederen geleverd door de verkoper in optimale staat te behouden.
 • schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van de koper of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers.
 • schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.

In de gevallen vermeld onder a, b en c vervalt ook de garantie op de uitgevoerde werken die beschadigd werden. Ten aanzien van de klant die consument is, is de verkoper wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers. De verkoper is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout. De schadevergoeding waartoe de verkoper eventueel zou gehouden zijn, is beperkt tot 10% van de prijs, met een absoluut maximum van 5.000,00 EUR.

8. Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van de verkoper

Zolang alle aan de verkoper verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de koper :

 • blijven de goederen eigendom van de verkoper; de koper zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van de verkoper en machtigt de verkoper nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te betreden;
 • is de verkoper, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
 • is de koper gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffing- en waterschade, evenals tegen diefstal;
 • is het de koper verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren;
 • draagt de koper hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan de verkoper over tot zekerheid van de betaling van diens facturen;
 • zal de koper de verkoper onverwijld en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle uitvoeringsdaden die één of meerdere schuldeisers van de koper stellen ten aanzien van de koper met betrekking tot de onbetaalde goederen, op straffe van een schadevergoeding van 1.000 EUR, onverminderd hogere schadevergoeding;
 • is de verkoper zonder kennisgeving aan de koper gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst;
 • is de verkoper, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van de verkoper om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de koper is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 30% van de gefactureerde goederen verschuldigd, onverminderd hogere schadevergoeding indien daartoe aanleiding bestaat (bv. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten of voor op maat gemaakte materialen, onderdelen of goederen : deze kosten dienen 100% door de klant te worden betaald).

9. Betaling

De facturen van de verkoper zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van de verkoper.

De verkoper is gerechtigd betalingen van de koper eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en kosten), ongeacht of de koper zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden. de verkoper is daarenboven gerechtigd betalingen van de koper eerst aan te rekenen op de intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan de verkoper.

Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling :

 • een verwijlintrest per jaar verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest (voor handelaars op basis van de Wet van 2 augustus 2002), vermeerderd met 3%, en dit vanaf de factuurdatum, berekend van dag tot dag;
 • een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
 • een redelijke schadeloosstelling verschuldigd voor alle relevante invorderingskosten die de verkoper oploopt ingevolge de betalingsachterstand; deze schadeloosstelling wordt conventioneel begroot op het totaal van volgende bedragen : (1) voor de schijf van 0 tot 6.250 EUR : 15%; (2) voor de schijf van 6.251 EUR tot 50.000 EUR : 10%; (3) voor de schijf van 50.001 EUR tot 125.000 EUR : 7,5%; (4) voor de schijf vanaf 125.001 EUR : 3%.

Schuldvergelijking door de koper is uitgesloten. Evenmin kan de koper enig retentierecht uitoefenen op de onbetaalde goederen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomst tussen de verkoper en de koper wordt beheerst door het Belgisch recht.

De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper is op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Mechelen (België).